Graag nodigen we onze leden uit voor de jaarlijkse Landelijke Contactdag op zaterdag 22 april in Utrecht. We hebben een heel interessant programma dit jaar.

Tijdens deze gezellige dag hebben we in de ochtend onze Algemene Ledenvergadering. We beginnen om 10.30 uur. Je bent van harte uitgenodigd mee te komen praten over onze vereniging.

Relevante stukken, zoals verslag ALV 2022, Concept Jaarverslag en Jaarrekening 2021, Activiteitenplan en begroting 2023 zullen, wanneer je je opgeeft voor de ALV, vooraf aan je gemaild worden. Het beleidsplan 2021-2023 is te downloaden vind je op onze website.

Meer informatie over  de Landelijke Contactdag en ALV lees je op deze pagina. Je kunt je daar ook gelijk aanmelden.

Agenda ALV 

1) Opening ledenvergadering, vaststelling agenda en mededelingen

2) Verslag ALV 2022

3) Bespreken en vaststellen van:

A) Nadere toelichting OOG in OOG Jaarverslag en

Jaarrekening 2022

B) Verslag kascommissie 2022

C) Vaststelling Jaarverslag en Jaarrekening 2022

E) Activiteitenplan en begroting 2023,
beleidsplan 2021-2023

4) Benoeming Kascommissie 2023

5) Ontwikkelingen 2023

6) Rondvraag en sluiting

Toelichting op de agenda:

ad 3A. Jaarverslag en -rekening 2022 zijn verstuurd en liggen ook ter inzage.Toelichting op en eventuele vragen over de cijfers volgt ter vergadering.

ad 3B. De kascommissie 2022 verklaart ter vergadering haar bevindingen en conclusies.

ad 3C. Voorgesteld wordt deze (financiële) documenten vast te stellen en het bestuur te dechargeren.

ad 4. Conform de statuten moet er rekening en verantwoording afgelegd worden van de ontvangen en bestede gelden. Voorgesteld wordt uit de aanwezige leden twee mensen te benoemen als kascommissie voor het verenigingsjaar 2023.

ad 5. Toelichting op de komende activiteiten.