Graag nodigen we onze leden uit voor de Algemene Ledenvergadering. De ALV vindt plaats tijdens de Landelijke Contactdag op zaterdag 20 april, aanvang 10.30 uur.

Relevante stukken, zoals verslag ALV 2023, Concept Jaarverslag en Jaarrekening 2023, Activiteitenplan, Beleidsplan 2024-2028 en Begroting 2024 zullen, wanneer je je opgeeft voor de ALV, vooraf aan je gemaild worden.

Agenda ALV 

1) Opening ledenvergadering, vaststelling agenda en mededelingen

2) Verslag ALV 2023

3) Bespreken en vaststellen van:

A) Nadere toelichting OOG in OOG Jaarverslag en

Jaarrekening 2023

B) Verslag kascommissie 2023

C) Vaststelling Jaarverslag en Jaarrekening 2023

D) Bestuurswijziging: nieuw bestuurslid Afke Middelkoop

E) Activiteitenplan en begroting 2024

F) Concept beleidsplan 2024-2028

4) Benoeming Kascommissie 2024

5) Voorstel tot wijziging van de Statuten i.v.m. Wet BTR en integratie van Retinoblastoom binnen de vereniging

6) Ontwikkelingen 2024 (toelichting)

7) Rondvraag en sluiting

Toelichting op de agenda:

ad 3A. Jaarverslag en -rekening 2023 zijn verstuurd en liggen ook ter inzage. Toelichting op en eventuele vragen over de cijfers volgt ter vergadering.

ad 3B. De kascommissie 2023 verklaart ter vergadering haar bevindingen en conclusies.

ad 3C. Voorgesteld wordt deze (financiële) documenten vast te stellen en het bestuur te dechargeren.

ad 4. Conform de statuten moet er rekening en verantwoording afgelegd worden van de ontvangen en bestede gelden. Voorgesteld wordt uit de aanwezige leden twee mensen te benoemen als kascommissie voor het verenigingsjaar 2024.

Aanmelden voor de ALV doe je via het aanmeldformulier van de Landelijke Contactdag.