OOG in OOG behartigt de belangen van haar leden naar de zorgverzekeraars, zorgverleners en maatschappelijke organisaties.

Enkele knelpunten waar OOG in OOG een actieve rol in kan spelen, zijn:

 • Er is weinig duidelijkheid over de juiste behandeling van anoph-/microphthalmie. Wij zetten ons in om hierover meer inzicht te krijgen.
 • Goed zien met één oog betekent dat je in de hulpverlening tussen wal en schip kan vallen. Wij kunnen in veel gevallen helpen en bemiddelen.
 • Ziektekostenverzekeraars hanteren niet altijd gelijke regels voor vergoeding en soms worden bepaalde extra kosten niet in aanmerking genomen. Wij helpen onze leden bij eventuele problemen.
 • Sommige oogartsen zijn soms wat schaars in het geven van informatie en beseffen niet altijd welke psychosociale belasting het verlies van een oog met zich meebrengt. Wij proberen in deze leemte te voorzien.
 • De samenwerking tussen oogspecialisten en ocularisten is al veel beter maar kan nog verder verbeterd worden Wij ondersteunen een betere samenwerking met al onze mogelijkheden.
 • Niet alle oogspecialisten hebben nog voldoende ervaring met oogverwijderings-operaties. Wij hopen met voorlichting naar patiënten en specialisten betere postoperatieve resultaten te bereiken.
 • Er is een tekort aan in oogkasproblematiek gespecialiseerde oogartsen. Dit  kan tot langere wachttijden leiden.
 • Er bestaan zorgen over de continuïteit van het ocularistenbestand in Nederland.
 • Voucherproject.

Voucherproject

De vereniging doet mee aan een zogenoemd “voucherproject” waarbij elf patiëntenorganisaties werken aan een samenwerkingsproject genoemd: “De derde partij rond het eerste zintuig”.

Dit project heeft de volgende doelstelling:

 • Het bevorderen van en onderzoek doen naar een toegankelijke samenleving en kwaliteit van zorg- en dienstverlening vanuit cliëntperspectief voor mensen met een visuele beperking, een oogaandoening en/of een visueel-auditieve beperking.
 • De inzet van elf samenwerkende organisaties wordt gefinancierd uit een subsidiebijdrage in het kader van de PGO-vouchers en strekt zich uit over de periode 2013-2015.
 • Belangrijke deelnemers zijn o.a. Hoornvlies Patiëntenvereniging, MD vereniging, Oogvereniging en natuurlijk ook onze vereniging.

Het project wordt aangestuurd door de koepelorganisatie Viziris, die de eindverantwoordelijkheid draagt voor de uitvoering en het resultaat.In enkele vergaderingen zijn de mogelijke projectvoorstellen bestudeerd en eind mei is het definitieve voorstel vastgesteld en is de subsidie-aanvraag verzonden aan het Fonds PGO/Ministerie VWS.

In september 2012 kregen wij bericht dat het projectvoorstel was goedgekeurd en de subsidie verleend werd.
Het programma is opgedeeld in deelprojecten namelijk:

 • A. Bevorderen toegankelijke samenleving:
 • A1 Drempelvrije digitale toegankelijkheid
 • A2 Toegankelijkheid openbare ruimte, verkeer en openbaar vervoer
 • B. Kwaliteit van hulpmiddelen en oogzorg:
 • B1 Adequate hulpmiddelen en voorzieningen
 • B2 Kwaliteit van de oogzorg
 • Voor onze vereniging zijn de laatste twee projecten het belangrijkste.

Bij B1 zal ondermeer onderzoek gedaan worden naar de algemene beschikbaarheid van verstrekkingen en vergoedingen van noodzakelijke voorzieningen en hulpmiddelen ongeacht met welke verzekeraar men een contract heeft. Het gaat dus om gelijke rechten op vergoeding voor iedereen.

Bij B2 gaat het om de kwaliteitsverbetering van de oogzorg. Deze deelnemende organisaties maken zich namens hun leden sterk om beter contact en overleg te krijgen met oogartsen, gericht op verhoging van de toegang tot en de kwaliteit van de oogzorg. De organisaties zien de samenwerking in dit deelproject als een kans om de eigen visie op oogzorg te verhelderen, de samenwerking met oogartsen en ziekenhuizen uit te bouwen en hun belangen voor goede oogzorg beter te behartigen. Dit is van belang voor mensen die een oogverwijdering moeten ondergaan en daarna een prothese aangemeten krijgen, maar ook voor pasgeboren kinderen met te kleine of geen (oog)jes die direct een passende behandeling nodig hebben.