Het bestuur van Vereniging OOG in OOG bestaat uit minimaal drie tot maximaal zeven leden.

 

 

De bestuursleden stellen zich graag aan je voor:

Hans van Dam – bestuurslid

“Sinds 2004 ben ik lid van het bestuur van de voormalige MMOP. Ik heb daarvan geen spijt gehad. MMOP was een vrij kleine vereniging die heel veel inzet gaf om voor de belangen van oogprothesedragers op te komen, voorlichting te geven en voor lotgenotencontact zorgde. Dat sprak mij erg aan. Gaande weg ben ik van gewoon bestuurslid secretaris geworden en nu bestuurslid van de zelfstandige patiëntenvereniging OOG in OOG.

Ik ben 69 jaar, getrouwd, een ondernemende zoon. Ik werkte in het onderwijsveld, waar ik mij bezig hield met planning en control. Ik ben al sinds geboorte prothesedrager. Ik vind het belangrijk dat er een vereniging van prothesedragers is, die in samenspraak met de oogspecialisten en de ocularisten de belangen van deze doelgroep behartigt. Ik ben ook erg blij dat wij ook andere verwante doelgroepen kunnen betrekken bij ons werk zoals de ouders en hun kinderen met anof-/microftalmie; samen staan wij immers sterker en kunnen wij elkaar tot steun zijn. Ik wil aan de ontwikkeling van de Vereniging OOG in OOG graag een steentje bijdragen. Daarnaast vind ik het belangrijk dat lotgenoten elkaar kunnen ontmoeten, informatie kunnen uitwisselen en steun kunnen vinden op moeilijke momenten. Maar belangrijk is ook dat het allemaal zulke aardige mensen zijn.”

 

Öznur Ermek-Gümüş – bestuurslid interne communicatie/secretaris

“Voor mijn (toezichthouders)werk, zowel voor Passend Lezen als Prodemos, ben ik veelvuldig in Den Haag te vinden. Ik begeleid onderwijsprojecten voor ProDemos. Ik kom bij gemeenten en provincies over de vloer en geef hen in samenspraak en in overleg met leerlingen en scholen (in het primair- en voortgezet (speciaal) onderwijs) inclusief advies over uiteenlopende (maatschappelijke, sociale en onderwijskundige) beleidsthema’s.

Naast mijn werkzaamheden in het onderwijs neem ik zitting in de Cliëntenraad van het Erasmus MC. Daarnaast ben ik lid van de adviesgroep persoonsgerichte zorg. Het bevorderen van patiëntenparticipatie en versterken van de positie van patiënten binnen het zorgproces ten behoeve van gezondheidsbevordering met als ultieme doel het elimineren van gezondheidsverschillen, heeft mijn ambitie.

Ik heb glaucoom en merk in het dagelijks leven dat de inrichting van de samenleving niet (voldoende) gericht is op mensen met een visuele uitdaging. Bij Passend Lezen, waar ik als lid van de Raad van Toezicht bij betrokken ben, werken we dan ook graag samen met onze partners aan het bereikbaar maken van de informatievoorziening om die wereld voor iedereen toegankelijk te houden. Bij OOG in OOG blijf ik trouw aan die opvatting en werk graag mee aan de empowerment, emancipatie en participatie van onze leden door middel van informatievoorziening en belangenbehartiging.

Vereniging OOG in OOG maakt het verschil door nauw aan te sluiten bij haar maatschappelijke rol en past haar beleid hierop aan door enerzijds te bewaken dat zij op de hoogte blijft van de (gezondheids)vraagstukken van haar leden, haar kennis hierop aanpast en de informatie met haar leden deelt, en anderzijds behartigt zij de belangen van haar leden met als ambitie het stimuleren van een betere afstemming tussen specialisten door in te zetten op een lerende organisatie, professionalisering en verbinding met als streven: het bevorderen van het welzijn van haar leden middels belangenbehartiging.

Ik juich deze zienswijze toe, onderschrijf de ambitie en draag hier als één van de bestuursleden graag aan bij. Als bestuurslid van OOG in OOG kunt u van mij verwachten dat ik de bovenstaande visie in nauwe samenwerking met de leden- , mijn collega-bestuursleden, onze vrijwilligers en met de bureaumedewerkers voortzet. Mijn huidige focus ligt om intern mijn collega’s als u beter te leren kennen. Ik hecht grote waarde aan inclusie en verbinding en ben ervan overtuigd dat vanuit relaties nieuwe kansen en mogelijkheden ontstaan. Ik kan niet wachten om kennis met u te maken tijdens één van de volgende Contactdagen of bijeenkomsten!”

 

Anja Gevoel – bestuurslid

Anja_Gevoel_website

“Al vanaf jonge leeftijd had ik veel problemen met mijn rechteroog, wat in 2016 resulteerde in een evisceratie van mijn oog. Sindsdien behoor ik ook tot de groep mensen met een oogprothese. In het ziekenhuis probeerde ik zoveel mogelijk informatie te vergaren over de wereld rondom oogprotheses en dergelijke.

Zo kwam ik terecht bij Vereniging OOG in OOG. Na mijn aanmelding als lid ontving ik een aantal magazines van de vereniging. Het voelde als een warm bad om deze te lezen. Ik was blij met alle duidelijke informatie en belevingen van lotgenoten. Het was voor mij dan ook al snel duidelijk dat, toen er een vacature binnen het bestuur ontstond, mij daarvoor aan te melden.

Het is prettig om ervaringen te delen en er te zijn voor mensen die hetzelfde meemaken. Daarnaast vind ik het erg interessant en leerzaam om mee te kunnen denken in allerlei processen rondom het behartigen van belangen van onze doelgroep en lotgenoten.  Ik ervaar het bestuur als zeer betrokken en daadkrachtig in allerlei contacten zoals bijvoorbeeld met de ocularisten en oogartsen. Helaas kan ik het werk wat ik deed niet meer doen. Het is extra fijn om voor Vereniging OOG in OOG toch mijn steentje bij te kunnen dragen”.

 

Tonnie Landman – voorzitter en penningmeester a.i.

“In 1997 kreeg ik een ernstig ongeluk waarbij ik mijn rechteroog verloor. Ik kon toen nergens met mijn vragen terecht en dat heeft mij er toe aangezet om in 1998 de contactgroep MMOP onder de NVBS op te richten. Deze contactgroep is in 2010 de zelfstandige patiëntenvereniging OOG in OOG geworden. Uit talloze reacties van mensen blijkt zonneklaar dat er een enorme behoefte is aan goede informatie en onderling contact.

Ik ben in 1988 afgestudeerd in de Communicatie Wetenschappen aan de UvA en in 1998 als humanisticus aan de Universiteit voor Humanistiek (cum laude). Ik heb o.a. gewerkt als humanistisch geestelijk verzorger in zorginstellingen en als beleidsmedewerker en onderzoeker bij diverse organisaties. Als bestuurder van OOG in OOG kan ik al deze eerdere ervaringen weer uitstekend gebruiken.”

 

Guido Ongena – bestuurslid

“Begin 2014 ben benaderd voor de functie van secretaris binnen het bestuur. Dit werd ingegeven door het feit dat ik sinds 2007 een volledige netvliesloslating heb gehad waardoor mijn zicht aan één oog tot 0% werd gereduceerd na een eerder glasongeluk in 1986.

Verenigingen als OOG in OOG spelen een essentiële rol in het verbinden van mensen en informatieverstrekking. Vandaar dat ik het ook belangrijk vind om mijn steentje bij te dragen aan deze vereniging. Ik heb daarom de taak als algemeen bestuurslid voor de vereniging opgenomen en ben derhalve ook onderdeel van het bestuur. In 2013 ben ik gepromoveerd op de ontsluiting van ons audiovisuele erfgoedarchief. Op dit moment doceer ik aan de Hogeschool Utrecht op het gebied van Business IT en management. Ik woon in Woerden met mijn vrouw Swathi Yerubandi en mijn twee kinderen. Ik lees graag en ben altijd bereid tot een potje tennis.”